Pravidla a podmínky účasti na projektu #jsemlaskavec

(dále také jako „Pravidla“)

Pravidla a podmínky účasti na projektu #jsemlaskavec

(dále také jako „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

 1. Tato Pravidla upravují podmínky pro účast na projektu nazvaném „#jsemlaskavec“, probíhajícím od data možné registrace na webových stránkách https://www.jsemlaskavec.cz, tj. od
  30. 8. 2021 do dne 13. 11 .2021,  kterého se mají možnost zúčastnit kolektivy dětí ve věku 3-18 let z České republiky i z jiných států (např. školní třída, skupina dětí v rámci volnočasové instituce, skupina dětí z dětského domova či jiný kolektiv), jehož účelem je zviditelnění tématu laskavosti v současném světě formou laskavých skutků (dále také jako „Projekt“) a základní pravidla fungování Projektu. Podrobná specifikace Projektu je uvedena na webu https://www.jsemlaskavec.cz (dále také jako „Webové stránky“).
 2. Pořadatelem Projektu je Nadace Lilie & Karla Janečkových, IČO 025 76 040, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jako „Pořadatel“).

II. Účastníci

 1. Projektu se mohou účastnit kolektivy dětí ve věku od 3 do 18 let náležející k instituci se sídlem na území České republiky, popřípadě na území jiného státu (dále také jako „Účastníci“) pod vedením učitele, vychovatele, vedoucího či jiné zodpovědné osoby nejméně ve věku 18 let, přičemž v případě nabývání zletilosti osob ve vyšším věku než je věk 18 let, zvyšuje se požadovaný věk takovéto osoby na věkovou hranici nutnou k nabytí plné zletilosti dle právních předpisů příslušného státu (dále jen „Registrující osoba“). Účastníci se Projektu účastní pod vedením a dohledem Registrující osoby ve formě týmu, přičemž počet Účastníků v jednom týmu jsou minimálně 3 osoby a maximálně 30 osob (dále také jen „Tým“).
 2. Účastníkem Projektu může být pouze fyzická osoba mladší 18 let, která ke dni zahájení registrace dovršila 3. rok věku.
 3. Nezbytnou podmínkou pro účast Týmu na Projektu je souhlas s těmito Pravidly udělený Registrující osobou.
 4. Registrující osoba odesláním přihlášky do Projektu potvrzuje, že se seznámila se zásadami zpracování osobních údajů uveřejněných na Webových stránkách. Registrující osoba je povinna seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů děti v Týmu, resp. jejich zákonné zástupce, a to v případě, že bude nezbytné poskytnout Pořadateli jakékoliv osobní údaje Účastníků, resp. jejich zákonných zástupců.

III. Registrace

 1. Účast Týmu a Účastníků jej tvořících na Projektu je založena vyplněním a potvrzením elektronického formuláře Pořadatele na Webových stránkách. Registraci Týmu provádí vždy Registrující osoba.
 2. Registrace je bezplatná. Registrující osoba je povinna pravdivě a úplně vyplnit registrační formulář. Níže specifikovaný Příspěvek zaslaný Pořadateli Týmem, který není v souladu s těmito Pravidly řádně registrován, bude z Projektu vyřazen.

IV. Vykonání skutku a pořízení videa/fotografíí

 1. Účastníci se po své registraci Registrující osobou mohou podílet na Projektu tak, že v rámci týdne předcházejícímu Světovému dni laskavosti (tj. od 8. 11. 2021 do 13. 11. 2021) vykonají jako Tým laskavý skutek, který Registrující osoba zvolila v rámci registrace. Pod vedením Registrující osoby vykonání tohoto laskavého skutku zdokumentují formou fotografií a/nebo videa (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek může Registrující osoba nahrát na své Facebookové či webové stránky a zaslat odkaz a informaci Pořadateli. Vykonání laskavého skutku a zaslání Příspěvku Pořadateli není povinné a nemá vliv a účast na Projektu, potažmo níže definované Soutěži.
 2. V případě, že Příspěvek bude Pořadateli zasílán, zavazuje se Registrující osoba obstarat souhlasy zákonných zástupců Účastníků se zachycením osobnostních atributů Účastníků a s pořízením videozáznamu Účastníků.

V. Slosování 

 1. Součástí Projektu je losování, v rámci kterého porota sestavená z členů Nadace Karla Janečka náhodně vylosuje tři  týmy, které jako výhru obdrží nefinanční plnění.
 2. Podmínky účasti ve Slosování jsou následující:
  1. účast na Projektu, tj. splnění předpokladů pro účast na Projektu stanovených v čl. II a provedení řádné registrace dle čl. III;
  2. zaslání jedné fotografie či videa Účastníky uskutečněného dobrého skutku, a to do
   15. listopadu 2021 na email:laskavec@nadacekarlajanecka.cz.
 3. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách týkajících se Projektu a Slosování přísluší vždy Pořadateli. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast ve Slosování a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Slosováním spojené.
 4. Tří vítězné týmy obdrží jako výhru nefinanční plnění. Budou-li vítězné týmy z České republiky, bude jejich výhra následující: navštíví je vypravěč příběhu Martin Hak, obdrží piknikový koš a knihu Laskavci, příběhy (ne) obyčejných lidí, kteří mění svět. Bude-li některý z vítězných týmů pocházet z jiného státu než z České republiky, bude jeho výhra následující: zaslání knihy Laskavci, příběhy (ne) obyčejných lidí, kteří mění svět. dle domluvy.
 5. Účastníci berou na vědomí, že odměny mohou být změněny a že na poskytnutí výhry není právní nárok. Účastníci rovněž nemají právní nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.
 6. Výsledky slosování budou zveřejněny na Webových stránkách nejpozději do 21. 11. 2021. Výherci budou o výhře vyrozuměni do deseti dnů ode dne, kdy proběhl výběr vítězů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo předčasného ukončení Projektu či jakékoli jeho části a dále právo odvolat Projekt či jakoukoli jeho část ze závažných důvodů.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. V případě změny nabývá nové znění Pravidel účinnosti od okamžiku jeho zveřejnění na Webových stránkách.
 3. Účastníci ani Registrující osoby nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí na Projektu, a to ani v případě ukončení či změny Projektu dle předchozích odstavců.
 4. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na Projektu, i bez předchozího upozornění, Účastníka, příp. Tým, který porušil tato Pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u nějž má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto Pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, nebo Účastníka, příp. Tým, který během Projektu jednal v rozporu s dobrými mravy nebo s oprávněnými zájmy třetích osob.
 5. Pořadatel neodpovídá za zveřejněné Příspěvky, zejména za porušení autorských práv způsobené neoprávněným užitím Příspěvku nebo jeho části ze strany Účastníka a/nebo Registrující osoby. V případě porušení těchto Pravidel či obecně závazných právních předpisů dále Účastníku, resp. Týmu, zaniká právo na jakoukoli odměnu uvedenou v těchto Pravidlech a není rovněž oprávněn se zúčastnit výše specifikovaného Slosování.
 6. Pořadatel prohlašuje a Účastníci berou na vědomí, že Projekt ani žádná z jeho částí nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě splnění podmínek daných těmito Pravidly není k účasti na Slosování nezbytný žádný vklad, sázka ani jiné obdobné plnění.

 Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 30. 8. 2021