Souhlas se zpracováním
osobních údajů

1. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji nadaci s názvem Nadace Karla Janečka, IČO 025 76 040, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1108 (dále jen jako „Správce“)

  • souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“),
  • a to ohledně údajů zadávaných do registračního formuláře na této webové stránce Správce v sekci příslušného projektu, tj. jména a příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy a v případě, že u daného projektu jsou takové údaje zadávány, též adresy, data narození a bankovního spojení a dále, poskytnu-li Správci v rámci daného projektu takový materiál a/nebo umožním-li Správci v rámci daného projektu pořízení takového materiálu, mé podoby (zvukově obrazového záznamu a/nebo fotografií mé osoby) (to vše dále jen jako „Osobní údaje“), a to na dobu 5 let.

2. Tento souhlas uděluji za účelem účasti na mnou vybraném projektu pořádaném Správcem, případně prezentace mé osoby a mého projektu, a v případě, že jsem žadatelem o podporu/grant, za účelem registrace mé osoby jako žadatele o podporu/grant Správcem, a dále za účelem zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek služeb Správce prostřednictvím e-mailu.

3. Prohlašuji, že tento souhlas poskytuji svobodně a že jsem si vědom toho, že není mou povinností osobní údaje, k nimž se tento souhlas vztahuje, poskytnout (osobní údaje poskytuji dobrovolně).

4. Beru na vědomí, že předmětem zpracování nejsou citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) Zákona, že Správce zpracovávané osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a že tyto nebudou poskytnuty třetím osobám.

5. Beru na vědomí, že mám práva vyplývající z ustanovení § 12 a § 21 Zákona, zejména

  • právo výše uvedený souhlas bezplatně kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to e-mailem zaslaným na adresu info@nadacekj.cz, nebo písemně na adrese sídla Správce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 Zákona. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • právo v případě, že se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména budou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů. Bude-li taková žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav.

6. Dále beru na vědomí, že

  • Správce je povinen přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k mým osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

  • zaměstnanci Správce, kteří budou zpracovávat mé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení mých osobních údajů, přičemž tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání.